تبلیغات
همه چیز از همه جا - حجامت

حجامت

 همه چیز در باره ی حجامت

 

درموردچه افرادی نبایدحجامت كرد؟

حجامت پیشگیرانه خطرافرین نیست وبه منظورپیشگیری ازبیماریها می توان هرسال حداقل درفصل بهار حجامت كردوحداقل فاصله زمانی برای حجامت ازیك ماه شروع می شود تاسن روزفاصله یعنی چهل ساله چهل روزیك بار؛پنجاه ساله وپنجاه روزیكبارو000ولی حجامت درمانی اگرتوسط افرادغیر مطلع انجام شودممكن است موجب درمان نگردیده ویااشكالاتی راپدید آورد.درموردافرادزیرنبایدحجامت كرد:

1-افرادی كه باتعریف طب اسلامی وطب سنتی دچارغلبه شدیدبلغم هستند.

2-كودكان ازبدوتولدتاچهارماهگی

3-زنان باردارتا ماه چهارم بارداری

4-زنان درمدت ایام عادت ماهیانه

5-افراددارای كمبودپلاكت خون

6-افرادی كه دچارفشارخون مقطعی بالاهستند(دراین افرادابتداباید بااستفاده ازحجامت گرم وخشك به طریق مخصوص فشارخون راكاهش داده وسپس اقدام به حجامت كرد)

انجام چندمرحله حجامت درسال بی خطراست ؟

برای طبایع بلغی وصفراوی انجام 1الی 3مرحله درسال مفیدوبی خطراست وبیشترازآن نبایدتجویزنگردد.برای طبایع سوداوی به همراه یك سلسله تمهیدات درمانی دیگر تعدادرامی توان افزایش داد .سقف حجامت موردنیازطبایع دموی ؛سن روزفاصله است .یعنی فردسی ساله سی روزیكبار؛چهل ساله چهل روزیكبار؛و000والبته كمترازسی روزیكبارنبایدتجویزگردد.

بیماران جهت انجام حجامت بایدبه چه اشخاص ومراكزی مراجعه كنند؟

پزشكانی كه دوره آموزش اجراوروش تجویزراگذرانده باشند صلاحیت انجامت رادارند.پیراپزشكان نیزدرصورت گذراندن دوره آموزشی می توانندحجامت نمایند ولی تجویزحجامت بایدبانظرپزشك آشنا بااین روش درمانی صورت گیرد.لازم به تذكراست كه بخشنامه های اخیروزارت بهداشت ؛حجامت رایك رفتاردرمانی نیازمند به پژوهش علمی توصیف كرده است واین امررادرغالب طرح های پژوهشی زیر نظرمراكزتحقیقاتی ودانشگاههای میسر می داندبیماران برای انجام حجامت می توانند به بیمارستانهای مجری این طرح مانندبیمارستان لقمان حكیم (تهران )وشعبات موسسه تحقیقات حجامت ایران وپزشكانی كه عضوموسسه تحقیقات حجامت ایران هستند ودوره آموزشی خودراطی كرده اندمراجعه نمایند.

حجامت درجامعه علمی ماتاچه حدپذیرفته شده است ؟

به طوركلی جامعه علمی یك بازنگری اساسی به رفتارهای درمانی اسلامی وسنتی دارد واین حركت بسیارپرشتاپ پیش می رود ودرزمینه حجامت نیز جامعه علمی جهانی درمراكزعلمی دردانشگاههای آمریكا اروپاوچین به این امرتوجه كرده است وكارشناسان امرنیزاطلاعات خودرادرمعرض نشر عمومی قرارداده اندووسایل سمعی بصری نیزبه اطلاع رسانی پرداخته اندلكن درجامعه علمی ایران این موضوع به شكل یك باورعلمی متولد نشده است وبیشتر كارشناسان منتظر هستند تاگزارشات كشورهای خارجی منتشر گرددوزمانی كه گزارشی ازآن سوی مرزمی بینید به این موضوع روی می آورند .

آگاهی  جامعه سنتی نسبت به این روش تا چه حداست ؟

افراد بالای چهل سال معمولا بااین روش آشنایی دارند وبرخی نیز ازكارآایی آن اطلاعات سطحی وبسیار كم اهمیت است ولی می توان ایده های درمانی مناسبی راازآن میان استنباط كرد وبه عرصه توجیه عملی برد در حال حاضر مجموعه اطلاعاتی دراین زمینه جمع آوری شده ودرشرف انتشار است

شیوه سنتی حجامت درایران چه قدمتی دارد؟

قدمت حجامت درایران به قبل ازاسلام می رسد بهرام گوریكی ازپادشاهان ساسانی چون درمان بیماری خودرا منحصر به حجامت یافت دستوردادتااین روش درایران رایج گردد براساس استنادات تاریخی این روش درمانبی دردانشگاه جندی شاپورتدریس می شده است وردپای فرهنگی آن درادبیات كشورمشاهده می گردد سالانه درفصل بهار مردم ؛كودكان ومیان سالان خودراحجامت می كردند واصطلاحا این مراسم را عید خون می نامیده اند ومعتقد بودند بادفع فضولات وسموم ازبدن موجبات سلامتی فرد را فراهم می نماید ابزار حجامت سنتی درموزه ها ودرمراكز آثارباستانی تازمان هزارسال قبل به چشم می خورد.www.zibaweb.com

جایگاه حجامت درطب سنتی ماكجاست ؟

تمامی بزرگان طب سنتی ایران ازحجامت به عنوان یكی از اركان مهم درمانی ذكر كرده اند محمدذكریای راضی در كتاب الحاوی شیخ الروئس  ابوعلی سینا دركتاب قانون در طب سید اسماعیل جرجانی دركتاب ذخیره خوارزمشاهی عقیلی خراسانی دركتاب خلاصه الحكمه فی مجمع الجوامع به شیوه گسترده ای پیرامون حجامت وكاربردآن دردرمان صحبت كرده اند واز حجامت برای درمان بیماریهای فراگیر ومهمی مانند سكته قلبی ؛مالیخولیا ؛سردردهای میگرنی وبخشی ازبیمایهای پوستی بهره می گرفته اند .در طب اسلامی ومنابع مذهبی نیز توصیه های فراوانی به انجام حجامت شده است .رسول اكرم (ص)وائمه اطهار(ع)خود حجامت می كرده اند وروش انجام آن را بیان فرموده اند وویگیهای درمانی آن رابرشمرده اند یكی ازمهمترین روایاتی كه درزمینه حجامت درمنابع معتبر روایی آمده است ودرذیل آیه یك سوره اسری درتفسیر المیزان وبرخی ازتفایر آمده است .درحدیث شب معراج كه رسول اكرم (ص)می فرمایند ((وقتی كه به آسمان هفتم صعود كردم برهیچ ملكی ازملائك گذرنكردم مگراینكه گفتند یامحمدحجامت كن وامتت رابه حجامت كردن امرفرما)).
ادامه مطلب
[ 1391/03/3 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ همه چیز در همه جا ]