تبلیغات
همه چیز از همه جا - شعر حافظ

شعر حافظ

شعر حافظ

فكر بلبل همه آنست كه گل شد یارش         گل در اندیشه كه چون عشوه كند در كارش
دلربائى همه آن نیست كه عاشق بكشند         خواجه آنست كه باشد غم خدمتگارش
جاى آنست كه خون موج زند در دل لعل         زین تغابن كه خزف مى شكند بازارش
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود         این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
اى كه در كوچه ء معشوقه ما مى گذرى         بر حذر باش كه سر مى شكند دیوارش
آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست         هر كجا هست خدایا به سلامت دارش
صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد اى دل         جانب عشق عزیزست فرو مگذارش
صوفى سرخوش ازین دست كه كج كرد كلاه         به دو جام دگر آشفته شود دستارش
دل حافظ كه به دیدار تو خوگر شده بود
ناز پرورد وصالست مجو آزارشادامه مطلب
[ 1391/08/8 ] [ 07:12 ب.ظ ] [ همه چیز در همه جا ]